Licentiatsavhandling presenteras 26 april

Peter Börjesson presenterar sin licentiatsavhandling ”Designing for and with developmentally diverse children in the special education context” den 26 april.

Avhandlingen är ett resultat av Peters arbete inom Touch AT!-projektet. Presentationen äger rum kl 13 i Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Chalmers Lindholmen.

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

 

Forskningsartikel accepterad för publikation

Artikeln ”Intermediate-Level Knowledge in Child-Computer Interaction: A Call for Action” har blivit accepterad till konferensen Interaction Design and Children, IDC’17, som hålls på Stanford University i slutet av juni. Artikeln diskuterar hur forskning inom området interaktionsdesign och barn kan utvecklas med hjälp s.k. Intermediate Knowledge.

Appar släppta på App Store

Touch AT! har nu släppt sina första appar på Apples App Store. Det handlar om TellMe Dagboken och Kontaktboken som finns fritt tillgängliga att ladda ner för alla som är intresserade.

TellMe är tänkt att stödja kommunikationen mellan barn, vårdnadshavare och lärare i särskolan och därmed bidra till social och emotionell utveckling. Systemet består av Dagboken där barnen kan dokumentera vad de gör i skolan med text och bild och Kontaktboken där vårdnadshavare och lärare kan läsa barnens inlägg och även kommunicera direkt med varandra om frågor som rör den dagliga verksamheten.

Dagboken kan hämtas här och Kontaktboken här.

För att använda apparna behövs också ett användarkonto. Detta kan fås genom att kontakta info [at] touch-at.se

Touch AT! på vift

Under hösten har olika personer varit ute och berättat om arbetet i Touch AT! Några exempel på detta är Peter Börjesson som pratat om ”Utveckling av teknologi för och med barn i särskolan” på VHETT-mässan i Göteborg, och Eva Eriksson pratade om ”Participatory Design in Special Education” på Aarhus Universitet på Participatory Information Technology 2016 Symposium, se mer här: http://pit.au.dk/pages/the-2016-fall-pit-symposium/

Magisteruppsats om TellME publicerad

Nu finns Linda Persson och Liza Arvidssons magisteruppsats äntligen publicerad och tillgänglig. Linda och Liza har i samarbete med Touch AT! arbetat hårt under hela våren med att utvärdera TellMe på tre olika skolor och fem olika klasser i Göteborgsområdet. Om ni vill läsa mer om resultat och om appen, läs här:

Liza Arvidsson, Linda Persson. Evaluation of TellMe, a three-way communication tool for the Special Education Context. Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 134 s. Master thesis – Department of Applied Information Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:130, 2016. http://studentarbeten.chalmers.se/publication/242967-evaluation-of-tellme-a-three-way-communication-tool-for-the-special-education-context

Participatory Design Konferens

Touch AT!’s egna doktorand Peter Börjesson har en artikel accepterad till ett doktorandkonsortium på konferensen PDC som kommer att gå i Aarhus i augusti i år. Peters artikel baserar sig på de erfarenheter han gjort sig under sina fältstudier och designworkshoppar som han utfört in särskolor under de senaste två åren. Artikeln heter: “Participatory Design with and for Children and Teachers in Special Education Schools”.

IDC’16 förberedelser

Här hos Touch AT! håller vi på med de sista förberedleser inför resa till Manchester för http://www.idc2016.org/ in juni för att ge en workshop och presentera två artiklar, Workshopen heter ”Roles and Values of Children in Design”, och den artikel som kategoriseras som Note heter: ”Legitimate Participation in the Classroom Context – Focusing on Children’s Learning Opportunities in Participatory Design”, och den andra artikeln kategoriserad som Work in progress heter: ”The Role Definition Matrix: Creating a Shared Understanding of Children’s Participation in the Design Process”. Vi ser fram emot en spännande konferens!!

Examensarbete

Nu under februari och under det närmaste halvåret har Touch AT! projektgruppen utökats med två personer. Som en del av sitt examensarbete på master-programmet Interaction Design & Technologies (http://ixdcth.se/) kommer studenterna Liza Arvidsson och Linda Persson att hjälpa till med att utvärdera applikationer. Liza och Linda kommer främst att vara aktiva i Lerum. Vi ser fram emot resultatet!

Utveckling och utvärdering

Nu har vi kommit till en ny punkt i projektet, vidareutveckling och utvärdering. Vi har under en tid vidareutvecklat på en tidigare prototyp av en kontaktbok samt dagbok, med målet att stödja kommunikation mellan skola och hem. Denna kommer under våren att utvärderas i samarbete med skolor i Göteborg och Lerum.

Forskningsartikel accepterad för publikation!

Som en första del av projektet har vi gjort en genomgripande litteraturanalys av vilka designmetoder som används med barn i målgruppen. Utifrån dessa resultat har vi skrivit en forskningsartikel som nu blivit accepterad och kommer att presenteras av Peter Börjesson i juni i Boston (USA) under konferensen Interaction Design and Children – IDC’15 http://idc2015boston.org/ . Artikelns titel är:

”Designing Technology for and with Developmentally Diverse Children – A Systematic Literature Review”

Här följer en resumé av artikeln:

”This paper presents the results of a systematic literature review of research papers on the involvement of developmentally diverse children in design. The review shows that there is a growing tendency to include developmentally diverse children in the design process. Compared to other groups of developmentally diverse children, children with high-functioning autism between 8 and 12 years old are the ones that are most often actively involved in the design process. Other groups of children often have a more passive role, being observed, both in the requirements, design and evaluation phase. Working with mixed groups of children, either children with different disabilities, or typically developing children together with developmentally diverse children, also occurs more seldom. Compared to design with typically developing children, adults are involved more intensively in the design, either as users, proxies, experts and/or facilitators. Specific guidelines for how to prepare and perform design sessions with developmentally diverse children often emphasize the need for a coherence of activities, a clear structure in the sessions, verbal as well as textual explanations, and the active participation of caregivers, teachers and therapists. Based on these findings we give several suggestions for further research.”